چیلرهای تراکمی2019-07-18T11:36:14+04:30

چيلرهای تراکمی از انرژی الکتريکی به عنوان منبع اصلی براي ايجاد سرمايش استفاده می کنند.چیلرهای تراکمی براساس نوع کندانسور مورد استفاده در آنها به دو نوع هواخنک و آب خنک تقسیم می شوند. راندمان چیلرهای تراکمی هوا خنک کمتر از آب خنک است. ولی در این چیلرها نیازی به استفاده از برج خنک کننده نیست و توسط فن های موجود در بالای چیلر، کندانسور خنک می شود.

Air conditioning asayesh،چیلرهای تراکمی